related books with: Ayàh-é-Shahàdà
ALL
Des Livres
Articles

date

 1. date
 2. title
 • Ayàh-é-Shahàdà

  Ayàh-é-Shahàdà

      Ayàh-é-Shahàdà (Quour’àne 3: 18-19) Rahmànir Rahîm Shahidallàhou annahou lâ ilàhà illà houwa-wal malâ~ikato wa oloul ‘ilmi kâ~îmam bilqiste, lâ ilàhà illà houwal ‘azîzoul hakîme. [...]

  Ayàh-é-Shahàdà
  3.3 (65.28%) 53 vote[s]