islamic-sources

 • features

  1. home

  2. book

  3. Ayàh-é-Shahàdà

  Ayàh-é-Shahàdà

  Ayàh-é-Shahàdà

  download

   Download

  Ayàh-é-Shahàdà
  3.3 (65.28%) 53 votes
  description book specs comment

   

   

  Ayàh-é-Shahàdà

  (Quour’àne 3: 18-19)

  Rahmànir Rahîm

  Shahidallàhou annahou lâ ilàhà illà houwa-wal malâ~ikato wa oloul ‘ilmi kâ~îmam bilqiste, lâ ilàhà illà houwal ‘azîzoul hakîme. Inna dîna ‘indallàhil islàm, wa makhtalafal lazîna outoul kitàba illà mim ba’di màdjâ~ahomoul ‘ilmou baghyam baynahoume, wa man- akfour bi àyàtillàhi fa innallàhà sarî’oul hissàb.

   

  Ayàh-é-Moulk

  (Qour’àne 3 : 26-27)

  Bismillàhir Rahmànior Rahim

  Qoulillàhoummà màlikoul moulke toutil moulka manntashâ~ou, wa tanezi’oul moulka mimmann tashâ~ou, wa tou’izzou manntashâ~ou, wa touzillou manntashâ~ou, biyadikal khayre, innaka ‘alà koulli shayîne kadire. toulidjoul layla finnahàri wa toulidjounnahàra fillayla, wa toukhridjoul hayya minal mayyiti, wa toukhrijoul mayyita minal hayyî wa tarzoukou manntashâ~ou bighayri hissàb.

   

  Ayàh-é-Amanar Rassoul

  (Qour’àne 2:285-286)

  Bismillàhir Rahmànir Rahim

  Amanar-rassoulo binâ ounnzila ilayhi mirrabihi wal mo’minoune, koulloune àmana billàhi wa malâ~ikatihi wa koutoubihi wa roussoulihi, lànoufarrikou bayna ahdîm mirroussoulihi, waqàlou sami’na wa ata’ana ghoufrànaka rabbana wa ilaykal mas:îr, là youkallifoullàhou nafssane illà wouss’aha, lahà mà kassabate wa ‘alayhà maktassabate, rabbanà làtouakhiznà innassînnâ aw akhtà-ana, rabbanà walà tahmil ‘alaynâ is:ran kamà hamaltahou ‘alal lazîna mineqablina, rabbanà walà touhammilnà màlà tàkata lanàbih, wa’fo ‘annà waghfirlanà warhamnà annta mawlàna fanns:ournà ‘alal qawmil kàfirîne.

  www.albouraq.org

   

  Étiquettes :