NAMàZé GHOFéiLà

Il est très recommandé d’accomplir deux rakàtes namàzes sounnate , entre Maghrib et Ishà.

Au premier rakàte, après le Souré Fàtéhà (« Al Hamdo lillàhi… » ), réciter une fois le verset suivant :

Bismillàhir Rahmànir Rahim,

Wazannouni izzahab moughàz:iban fazanna annlann naqdira ‘alayhi fanàdà fizouloumàti ann là ilàhà illà annta soubhanaka inni kounto minazzàlimyne fastadjabnà lahou wanadjjaynàhou minal ghammi wakazàlika noundjil mo’minyne

Au deuxième rakàte, après le Souré Fàtéha, réciter une fois le verset suivant:

Bismillàhir Rahmànir Rahim,

Wa inndahou mafàtihoul ghaybi là ya’lamohà illà howà wa ya’lamo mà fil barri wal bahri wamàtassqoto mine waraqatine illà ya’lamohà walà habbatine fizouloumàtil arz:i walà ratbine walà yàbissine illà fi kitàbim moubine.

Ensuite dire ce douà dans le qounoute (bras levés, mains ouvertes :

Allàhoumma inni ass-aloka bimafàtihil ghaybil lati là ya’lamohà illà annta anntous:allé ‘alà Mohammadine wa àlihi wa anntaf ‘albi mà annta ahlohou, Allàhoumma annta ‘aliyo né’mati wal kàdiro ‘alà talébati ta’lamo hàdjati fa ass-aloka bi haqqi Mohammadine wa àlihi alayhi moussalàmo limà khazaytahàli yà arhamaràhimine.

Après avoir teminé le namàze, demander hàdjàte (Voeux

http://www.albouraq.org


more post like this